Voormalige stortplaatsIJsseldijk Westervoort
Update ontvangen bij nieuwe ontwikkelingenKlik op de blauwe knop linksonder

Tijdlijn

Hieronder is in grote lijnen aangegeven welke stappen zijn gezet

bij de aanpak van de sanering van de voormalige stortplaats.

 

2015-2020

Grondwatermonitoring en fase 1 Groot onderhoud
 

Herprofilering van de ringsloot uitgevoerd in januari en februari 2016.
Link naar berichtgeving hierover

Jaarlijks vindt monitoring plaats
Resultaten 2015
Resultaten 2016
Resultaten 2017
Resultaten 2018
Resultaten 2019

 

2014

Saneringsplan


In 2013/14 is een saneringsplan opgesteld dat uitgaat van het monitoren van de aanwezige verontreiniging. Het ontwerp saneringsplan heeft tot 4 november 2014 ter inzage gelegen.


Projectinformatie Gld. Info sept 2014
Link saneringsplan
Bekendmaking provincie op overheid.nl

2014

Saneringsafweging


In 2013 en de eerste helft van 2014 is een sanerings-afweging opgesteld waarbij gekeken is naar het wenselijke saneringsdoel op basis van eventuele gezondheidsrisico’s en de mogelijke geschikte saneringstechnieken.
De vragen die hierbij het uitgangspunt vormden, zijn: “Hoeveel verontreiniging moet worden verwijderd om gezondheidsrisico’s voor de omgeving uit te sluiten?” en “Hoe kunnen we dat doen?”.


De conclusie die getrokken is, is dat ook als er geen actieve saneringsmaatregelen genomen worden er zowel nu als in de toekomst geen gezondheidsrisico’s zijn voor mensen, dieren en planten. Daarnaast is gekeken naar de saneringsmaatregelen. Daarbij is geconcludeerd dat geen van de actieve saneringsmaatregelen een duidelijk positief effect heeft. Derhalve is de monitoringsvariant in een saneringsplan uitgewerkt.

Saneringsafweging

2013

Heroverweging


Voorjaar 2013 leidt het definitieve besluit tot stopzetting van de proefsanering tot discussies in de politiek. De betrokken partijen buigen zich over mogelijke oplossingen.

2012

Monitoring


In opdracht van de provincie Gelderland is in juli 2012 een monitoring uitgevoerd van het grondwater van de locatie IJsseldijk in Westervoort. Op basis hiervan kan bepaald worden in hoeverre er veranderingen zijn ontstaan die van belang zijn voor de saneringsstrategie. Ook in 2011 is de verspreiding van de verontreinigingen gemonitord

Rapport 2012
Rapport 2011

2012

Proefsanering gestopt en geëvalueerd


Conclusie: onvoldoende resultaat voor opschaling tot full-scale sanering. Heroverweging is noodzakelijk.

Link naar eindrapportage

2011

Proefsanering in uitvoering


De proefinstallatie heeft circa 1 jaar gedraaid,
van augustus 2010 tot augustus 2011

2010

Start proefsanering op locatie


Juni/juli 2010 legt aannemer NTP de voorzieningen aan voor de
proefsanering in het veld.

2009

Start laboratoriumproeven


Ter voorbereiding op de tweede fase van het saneringsplan - 
de grondwatersanering - worden beoogde zuiveringstechnieken
op laboratoriumschaal uitgetest.

2008

Deelsanering afgerond


Aan de zuidzijde van de stortplaats. Een met oplosmiddelen vervuild gebied is afgegraven tot een diepte van 5 meter en vervuild grondwater is opgepompt en gezuiverd. Veel oplosmiddelen zijn hierbij verwijderd. De restverontreiniging wordt verder aangepakt in saneringsfase 2.

Bij het afronden van de sanering bleek dat de grondverontreiniging dieper aanwezig was dan vooraf verwacht. Er zijn dan ook aanzienlijke restverontreinigingen in de grond en het grondwater achtergebleven tot boven de interventiewaarden. De omvang van deze VOCl-spot is relatief klein ten opzichte van de verontreiniging met zware metalen vanuit de stortplaats. De gemeten overschrijdingen zijn daarentegen relatief groter dan bij de zware metalen.

2007

Start deelsanering

2006

Saneringingsplan


Opgesteld door Tauw. In het saneringsplan worden twee fases onderscheiden
 een deelsanering en een grondwatersanering.

2003

Financieringsovereenkomst


In 2003 is door gemeente Westervoort, gemeente Duiven, Putman Recycling, provincie Gelderland en het Ministerie VROM een financieringsovereenkomst getekend. Afspraken zijn gemaakt over de bijdragen en de planning van de sanering van de voormalige stortplaats IJsseldijk. De provincie neemt de uitvoering van de aanpak van de verontreinigingen in het grondwater, buiten de voormalige stortlocatie, voor haar rekening.

1999

Besluit ernst en urgentie

 1991 e.v.

Bodemonderzoeken


Na de sluiting van de stort worden bodemonderzoeken uitgevoerd. Het grondwater blijkt verontreinigd te zijn met metalen als vanadium en wolfraam.

   

1990

Stortplaats gesloten
 

De stortplaats IJsseldijk in Westervoort is in 1990 gesloten na circa 20 jaar in gebruik te zijn geweest. In die periode is er veel huisvuil en afval van diverse bedrijven uit de regio gestort.

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.